Όροι Χρήσης & Πολιτικής Απορρήτου

Δικηγορικού γραφείου Αθανάσιος Γ. Τάρτης και συνεργάτες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.tartislawoffice.gr ανήκει στο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών που παρέχει τις υπηρεσίες του και λειτουργεί υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι πελάτες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και οι χρήστες/επισκέπτες των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και να παραμείνουν στον διαδικτυακό τόπο μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.
 1. Η επίσκεψη/χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης.
 1. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. φωτογραφίες, σχέδια, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται κατά περίπτωση από Ελληνικούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους πελάτες ή/και επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική δηλ. μη κερδοσκοπική, χρήση.
 1. Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες, συνιστούν δικαιώματα του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή άλλου δικαιούχου πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο να είναι ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. σχέδια, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη, ενώ εξυπακούεται ότι τηρούνται οι εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου της συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 1. Στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι παρούσες υπηρεσίες καθώς και κάθε νέες υπηρεσίες που θα προστεθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
 1. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχουν οι επισκέπτες/χρήστες. Οι ίδιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επάρκεια του εξοπλισμού τους με τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών.
 1. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών.
 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του διαδικτυακού τόπου.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
 1. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων, ή οι πελάτες των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επίσης το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, θα τελούν αδιάλειπτα σε πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
 1. Το παρόν κείμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανόμενης κάθε τροποποίησης εφεξής, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις/συνθήκες. Αν κάποιος όρος από το κείμενο αυτό τελεί σε σύγκρουση με το νόμο, παύει να έχει ισχύ αυτός-καθαυτός και εγκαταλείπεται από το παρόν κείμενο των όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων χωρίς να αλλοιώνει το υπόλοιπο εκ του περιεχόμενου του κειμένου αυτού. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και των επισκεπτών/χρηστών των ιστοσελίδων ή/και των πελατών του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν αποδεικνύεται εγγράφως και δεν ενσωματώνεται στους παρόντες όρους χρήσης.
 1. Κατά την επίσκεψή του στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και τη χρήση των εφαρμογών του, είναι πιθανό αυτές να συλλέξουν και αποθηκεύσουν δεδομένα, όπως πληροφορίες που καταγράφονται αυτοματοποιημένα σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων περί τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω αυτού. Οι παρακάτω πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται αυτοματοποιημένα σε κάθε επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου:
Το όνομα χώρου (Internet domain) και η Internet Protocol (IP) διεύθυνση από την οποία οι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση σ’ αυτό τον διαδικτυακό τόπο. Το είδος του φυλλομετρητή (browser) ιστοσελίδων και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών που χρησιμοποιούν για να επισκεφθούν αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Η ημέρα και ώρα που οι επισκέπτες/χρήστες επισκέπτονται αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Οι ιστοσελίδες που οι επισκέπτες/χρήστες επισκέπτονται σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Αν οι επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου συνδέονται σ’ αυτόν μέσω άλλου διαδικτυακού τόπου, τότε συλλέγεται και αποθηκεύεται η διεύθυνση και αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αν οι επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου συνδέονται μ’ αυτόν μέσω μηχανής αναζήτησης, τότε συλλέγεται και αποθηκεύεται η διεύθυνση και αυτής της μηχανής αναζήτησης και το λήμμα αναζήτησης Αυτή η πληροφορία συλλέγεται από τον διακομιστή (server) της του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαχειριστικούς λόγους και για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων που του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών αξιολογεί αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών δεν χρησιμοποιεί cookies στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού της τόπου για τη συλλογή δεδομένων των χρηστών.
 1. Κατά την επίσκεψή τους στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και τη χρήση των εφαρμογών του, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών και τους πελάτες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών στις ιστοσελίδες της να δηλώσουν (προσωπικά) δεδομένα τους (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου είτε να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών είτε να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, επικοινωνία στην οποία ήδη οι επισκέπτες/χρήστες ρητά συγκατατίθενται, έτσι ώστε να ενημερώνονται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών. Διευκρινίζεται ότι το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των πελατών και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ως άνω επικοινωνίας και δεν θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των νόμων 2472/97 και 3471/06, όπως αυτοί ισχύουν, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο εν ισχύ στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη βέλτιστη πολιτική περί την χρήση του διαδικτύου. Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια για όσο χρόνο οι πελάτες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή/και οι επισκέπτες/χρήστες αυτής παραμένουν εγγεγραμμένοι συνδρομητές στις υπηρεσίες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται παντελώς σε κάθε περίπτωση λήξης της σχέσης του υποκειμένου της με του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν, αποσκοπώντας στην υποστήριξη, προώθηση και υλοποίηση των εμπορικών της σχέσεων ή για στατιστικούς σκοπούς. Τα περιεχόμενα των αρχείων του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών μπορεί, επίσης, να χορηγηθούν σε καθ’ ύλη αρμόδιες δικαστικές αρχές, αρχές δημόσιας τάξης, και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος σύμφωνα με σχετική νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των επικοινωνιών.
 1. Σχετικά με προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε γνώση του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών , στις περιπτώσεις που το υποκείμενο των δεδομένων ενδιαφέρεται για την υποβολή, σε οποιαδήποτε μορφή, των βιογραφικών του στοιχείων επιδιώκοντας την εργασιακή του σχέση με το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή αποσκοπώντας να συμπεριληφθεί ως υποψήφιος συνεργάτης ή όταν αποστέλλει ή σχεδιάζει βιογραφικά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή ή, γενικά, επικοινωνεί προς το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και αν δεν ζητήθηκαν, ισχύουν τα εξής:
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών δεν συλλέγει, εν γνώσει του, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων συνεργατών της, με σκοπό να σταχυολογήσει επαγγελματικές συνεργασίες της αυτών με το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών. Είναι επίσης πιθανόν το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών να επικοινωνήσει περιστασιακά με τα υποκείμενα αυτών των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τέτοιες ευκαιρίες συνεργασίας. Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων συνεργατών του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών μπορεί να επικοινωνεί τέτοια δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρίες με το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών κατόπιν σχετικής αίτησης ή συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων.
 1. Για κάθε επικοινωνία των πελατών του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή/και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που της παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα των πελατών ή/και επισκεπτών/χρηστών της ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ενδέχεται να αποστέλλει προς τους πελάτες της ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιοδικές ενημερώσεις.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα τα οποία του παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να σχετίζονται με εξειδικευμένους συμβούλους και οικονομικούς ελεγκτές, εταιρίες φιλοξενίας διαδικτύου, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης λογισμικών συστημάτων και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει στα πρόσωπα αυτά πληροφορίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στο βαθμό που αυτό σχετίζεται με το σκοπό της παροχής από αυτά τα τρίτα πρόσωπα των υπηρεσιών τους προς το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι λογισμικού του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες για τον σκοπό της τροποποίησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης της τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξής τους.
 1. Συμμορφούμενο προς το νόμο, το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρεί ότι ο νόμος το απαιτεί, ή/και σε περίπτωση προκειμένου το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά του, την περιουσία του, την ασφάλειά του, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και σε περίπτωση αναγκαστικής ανταπόκρισής της σε ανώτερη βία.
 1. Στην περίπτωση που οι πελάτες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή/και οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών επιθυμούν την αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών, θα πρέπει να ειδοποιήσουν σχετικά το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους. Ενδεχομένως, το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών να επικοινωνεί εν συνεχεία μαζί τους, προκειμένου να επαληθεύσει την δήλωσή τους για αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να παραμένουν στα αρχεία του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί με το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή/και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό της. ωστόσο, επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρά το γεγονός ότι το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών ή/και επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της, για το λόγο αυτό το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών της, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
 1. Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει, χωρίς περαιτέρω συναίνεση των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα συλλεγθέντα δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, στα πλαίσια των αναγκών στρατηγικών συμμαχιών μ’ αυτά.
 1. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα, οι παρόντες όροι χρήσης και οι όροι της πολιτικής προστασίας δεδομένων του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών, τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους και γίνονται αποδεκτοί από τους πελάτες του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθανασίου Γ. Τάρτη & Συνεργατών ή/και τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου αυτής στο σύνολό τους και χωρίς καμία εκφρασμένη ή νοούμενη επιφύλαξη, απόρριψη, αντίθεση ή άρνηση.

Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της επικράτειας.

Ιδιαίτερη ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε υποθέσεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας.

gold balance
Αθανάσιος Γ. Τάρτης Δικηγορικό Γραφείο